บริหารธุรกิจ
ภายใต้หัวข้อย่อย

 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการและองค์กร
 • การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์
 • การบัญชี
 • การตลาด
 • การโรงแรมท่องเที่ยวและบริการ
 • โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
 • Download เอกสาร

  อ.วราพร โภชน์เกาะ
  Tel.0819767607

  business2020@vu.ac.th

  วิศวกรรมศาสตร์
  ภายใต้หัวข้อย่อย

 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • การจัดการงานวิศวกรรม
 • Download เอกสาร

  อ.ดร.จิตติมา กุลวงค์
  Tel.081-5472923

  engineering2020@vu.ac.th

  สาธารณสุขศาสตร์
  ภายใต้หัวข้อย่อย

 • สาธารณสุขศาสตร์
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 • โภชนาการสาธารณสุข
 • การป้องกันควบคุมโรคและการส่งเสริมสุขภาพ
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • อาชีวอนามัยความปลอดภัย
 • Download เอกสาร

  อ.ดร.มะลิ โพธิพิมพ์
  Tel.0815475041

  publichealth2020@vu.ac.th

  ศึกษาศาสตร์
  ภายใต้หัวข้อย่อย

 • การบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรการสอน
 • ปรัชญาการศึกษา
 • การวิจัยการทางเรียนการสอน
 • การสอนภาษาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 • การศึกษาปฐมวัย
 • การวัดและประเมินผล
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • Download เอกสาร

  คุณ กชกร พงษ์ทับ
  Tel.0959140423

  education2020@vu.ac.th

  การลงทะเบียนและกำหนดการประชุมวิชาการ
  ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าร่วมประชุม

  ขั้นตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม(ไม่ส่งผลงาน)

  กิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ สัมมนาและเสวนาวิชาการ

  การลงทะเบียนและชำระเงิน

  ช่องทางการชำระเงิน